202189-76-2

2-[4-[1-(4,4-dimethyl-5H-oxazol-2-yl)-1-methyl-ethyl]phenyl]ethyl 4-methylbenzenesulfonate